Fanatic 1 | Železnička 56 | Novi Sad | Prodaja i Servis 021/6621-099 | Pon-Sub: 07.30-21h, Nedelja 08-21h

Fanatic 2 | Dalmatinska 1 | Novi Sad | Prodaja i Servis 021/452-354 | Pon-Pet: 08-21h, Subota 08-21h

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja
radi ugovaranja kupovine partnerskih proizvoda

 

  

    1. Definicije

„Opšti uslovi“ znači ovi Opšti uslovi korišćenja internet portala www.fanatic.rs radi ugovaranja kupovine Partnerskih proizvoda.

“Korisnik” znači fizičko lice ili pravno lice koje koristi Platformu i preko Platforme stupa u kontakt i zaključuje Ugovor o kupoprodaji sa Partnerom radi ugovaranja kupovine Proizvoda.

“Partner” znači privredno društvo, preduzetnik, udruženje, ustanova i drugo pravno ili fizičko lice ili drugi partner koji je sklopio partnerski ugovor sa Fanatic-om i nudi proizvode iz svog prodajnog asortimana putem Platforme kao korisnik usluge informacionog društva.

„Proizvodi“ označavaju proizvode iz prodajnog asortimana Partnera koji se oglašavaju na Platformi.

„Platforma“ znači internet portal www.fanatic.rs.

„Ugovor o kupoprodaji“ znači obavezujući ugovor o kupoprodaji Partnerovih proizvoda zaključen između Partnera i Korisnika.

„Fanatic“ znači privredno društvo FANATIC DIGITAL DOO NOVI SAD, matični broj: 21734241, PIB: 112761491.

“Intelektualna svojina” znači svu intelektualnu i industrijsku svojinu i bilo koji i sve oblike zaštite koji imaju jednak ili sličan efekat bilo gde u svetu, kako je priznato prema zakonima svih zemalja i jurisdikcija, bez obzira da li su registrovani ili neregistrovani i uključujući zahteve za registraciju ili dodelu takvih prava.

 

    2. Polje primene


2.1. Ovi Opšti uslovi se primenjuju na ugovaranje prodaje između Korisnika i Partnera preko Platforme, a u odnosu na proizvode iz prodajnog asortimana Partnera koji se oglašavaju na Platformi, za teritoriju Republike Srbije. U odnosu na Proizvode Fanatic pruža usluge informacionog društva.


    3. Opis usluge


3.1. Fanatic pruža uslugu povezivanja Korisnika i Partnera i obrade Porudžbine radi ugovaranja prodaje radi omogućavanja Korisniku da poručuje Proizvode i radi omogućivanja zaključenja Ugovora o kupoprodaji direktno između Korisnika i Partnera.

3.2. Partneri pružaju informacije o proizvodima iz svojih prodajnih asortimana putem Platforme, uključujući opis proizvoda, specifikaciju, deklaraciju i informacije o cenama Proizvoda i naknadi za dostavu. Prodaja i kupovina proizvoda iz prodajnih asortimana naših Partnera mogu biti podložne dodatnim uslovima poslovanja Partnera. Cena Proizvoda se utvrđuje na osnovu cene na dan slanja Porudžbine.

3.3. Fanatic nije odgovoran za pružanje svih informacija o Proizvodima. Partner je dužan da Fanaticu obezbedi sve informacije prema zahtevima svih važećih zakona i propisa, da osigura da cena bude naznačena u skladu i Zakonom o trgovini i drugim primenjivim propisima. Fanatic je odgovoran da na Platformu prenese sve informacije koje mu o Proizvodima obezbedi i dostavi Partner.

3.4. Partner je odgovoran da ažurno obaveštava Fanatic i Fanatic-u blagovremeno dostavlja informacije o svim promenama povodom Proizvoda, uključujući ali ne ograničavajući se na važeće cene, cene isporuke, podatke da li je isporuka besplatna ili ne, dostupnost Proizvoda i bilo koje druge informacije vezane za Proizvode a od kojih može zavisiti odluka Korisnika za kupovinu Proizvoda. Fanatic nije odgovoran za neažurne podatke na Platformi.

3.5. Partner određuje po sopstvenom nahođenju izbor i cene Proizvoda dostupnih na Platformi.

3.6. Kupovina proizvoda iz Prodajnog asortimana Partnera na Platformi se odvija tako što:
- Korisnik bira Proizvode iz Proizvodnog asortimana Partnera koje Korisnik želi da kupi, ubacuje ih u korpu na Platformi, bira način isporuke (putem kurira ili lično preuzimanjem na lokaciji Partnera), unosi adresu isporuke i bira način plaćanja i tako pravi obavezujuću porudžbinu za kupovinu takvih proizvoda („Porudžbina“);
- Nakon što je primio Porudžbinu, Fanatic prosleđuje detalje Porudžbine Partneru, koja uključuje informacije o željenom načinu isporuke, adresi isporuke, odabranom načinu plaćanja i podacima Korisnika za komunikaciju najkasnije u roku od 1 (jednog) radnog dana od prijema Poružbine;
- U istom roku Fanatic Korisniku potvrđuje prijem Porudžbine, što se ne smatra zaključenjem Ugovora o kupoprodaji;
- Partner stupa u direktnu komunikaciju sa Korisnikom i (i) potvrđuje Porudžbinu i uslove kupoprodaje (cena, način i rok isporuke), što se smatra trenutkom zaključenja Ugovora o kupoprodaji između Korisnika i Partnera ili (ii) obaveštava Korisnika o nemogućnosti isporuke;

3.7. Partner je dužan da na prosleđenu Porudžbinu odgovori u roku od 1 (jednog) radnog dana nakon što mu Fanatic Porudžbinu prosledi i u istom roku Korisnika obavesti o prihvatanju ili odbijanju Porudžbine, te da u istom roku o tome obavesti Fanatic.

3.8. Pored toga, Partner je dužan da u roku iz prethodne tačke obavesti i Fanatic o činjenici da li je Porudžbinu prihvatio ili ne kao i da li je o tome obavestio Korisnika. Ukoliko Partner propusti da Fanatic-u da takvo obaveštenje u navedenom roku, Fanatic će obavestiti Korisnika da Porudžbina nije prihvaćena.

3.9. Partner je odgovoran da obavesti Korisnika o bilo kakvim ograničenjima koja se odnose na dostupnost bilo kog Proizvoda. Korisnik prihvata da će, u slučaju da neki Proizvod privremeno nije dostupan, Partner ispuniti Porudžbinu bez uključivanja tog Proizvoda kao stavke u Porudžbini. Proizvodi koji nisu dostupni u trenutku postavljanja Porudžbine neće biti naplaćeni.

3.10. Partner, koga je odabrao Korisnik, će pripremiti Korisniku Proizvode utvrđene u Porudžbini. Fanatic nije odgovoran prema Korisniku za valjano izvršenje Ugovora o kupoprodaji od strane Partnera. Partner je dužan da izvrši blagovremenu i potpunu isporuku proizvoda iz Porudžbine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim primenjivim propisima.

3.11. Nakon kreirane Porudžbine od strane Korisnika, Porudžbina je neopoziva.

3.12. Gornjim odredbama se ne dira u prava Korisnika kao potrošača u skladu sa važećim zakonskim propisima.


    4. Plaćanja


4.1. Plaćanje se vrši direktno Partneru, bez učešća Fanatic-a u transakciji na bilo koji način.

4.2. Plaćanje se po pravilu vrši gotovinski prilikom preuzimanja robe lično ili kuriru u slučaju dostavljanja robe robe. Izuzetno, u slučaju da Partner ima takve mogućnosti, moguće je da postoji i plaćanje platnim karticama, o čemu će Korisnik biti informisan direktno od strane Partnera kod kojeg postoji takva mogućnost.


    5. Isporuka


5.1. Ukoliko se Korisnik opredeli za dostavu Porudžbine, Partner je odgovoran da mu Porudžbinu dostavi na adresu koju je Korisnik naznačio putem Platforme, samostalno ili putem kurirske službe.

5.2. Korisnik mora biti dostupan da prima pozive na broj telefona koji je naznačio prilikom izrade Porudžbine, kako bi pre dostave Porudžbine Partner ili Kurirska služba imala mogućnost da ga kontaktira radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave ako Korisnik ne bude na adresi.

5.3. U odnosu na određene Partnere moguće je da ne postoji opcija dostave Porudžbine.

5.4. Ukoliko se Korisnik opredeli za lično preuzimanje Porudžbine, proizvodi se preuzimaju na lokaciji Partnera.

5.5. U odnosu na određene Partnere moguće je da ne postoji opcija ličnog preuzimanja Porudžbine.


    6. Prava intelektualne svojine


6.1. Sva Intelektualna svojina na Platformi ili vezana za Platformu jeste i ostaje isključiva Intelektualna svojina Fanatic-a i/ili njegovih davaoca licenci.

6.2. Ovi Uslovi poslovanja i korišćenje Platforme ne daju niti garantuju bilo kakvo pravo ili ovlašćenje u pogledu Intelektualne svojine Fanatic-a i/ili njegovih davalaca licenci.


    7. Dodatne obaveze Korisnika


7.1. Korisnik je dužan da se pridržava svih važećih pravila i propisa prilikom pravljenja Porudžbina, uključujući i pravila koja se odnose na kupovinu pirotehničkih sredstava, alkohola, duvanskih proizvoda, lekova i drugih proizvoda čija primena nije namenjena svim uzrastima.

7.2. Korisniku se može odbiti isporuka proizvoda čija upotreba nije namenjena svim uzrastima ili je ograničena drugim uslovima koje Korisnik ne ispunjava.


    8. Odricanje od odgovornosti


8.1. Fanatic nije odgovoran za blagovremenu isporuku ni saobraznost Proizvoda, niti garantuje tačnost, pouzdanosti i ispravno funkcionisanje Proizvoda niti pruža bilo kakvu drugu vrstu garancije.

8.2. Fanatic nije odgovoran niti pruža garanciju bilo koje vrste u pogledu tačnosti podataka o dostupnosti Proizvoda kod Partnera, ceni, ceni isporuke.

8.3. Partner je isključivo odgovoran za sve obaveze koje ima prodavac i korisnik usluga informacionog društva u smislu Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini i drugih primenjivih propisa.

8.4. Fanatic nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do privremenog zastoja u funkcionisanju ili nemogućnosti pristupa Platformi kao i do kašnjenja ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

8.5. Svi prezentovani Proizvodi ne moraju biti dostupni u svakom trenutku. Fotografije ne moraju biti 100% identične proizvodima. Partner zadržava pravo promena cena, usluga, slika, specifikacija delova odnosno bilo kog sadržaja bez prethodne najave.

8.6. Sva prava potrošača Korisnici ostvaruju neposredno ka Partneru. Sve reklamacije i druge radnje potrošača se ostvaruju u skladu sa instrukcijama za reklamacije datim od strane Partnera. Partner je dužan da instrukcije za reklamacije učini dostupnim Korisniku, bilo na Platformi ili u neposrednoj komunikaciji sa Korisnikom.

8.7. Bilo kakva odgovornost Fanatic-a za gubitak ili štetu koju Korisnik ili bilo koje treće lica može pretrpeti u vezi sa Platformom, osim ako su prouzrokovane namerom ili grubom nepažnjom ili bilo kojom drugom odgovornošću koja se prema važećem zakonu ne može isključiti ili ograničiti, se isključuje.


    9. Merodavno pravo i rešavanje sporova


9.1. Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

9.2. Svi sporovi koji mogu nastati između Fanatic-a i Korisnika rešiće se pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Novom Sadu.


   10. Izmene


10.1. Fanatic ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Opšte uslove, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Platformi, od kog trenutka postaju obavezujući i stupaju na snagu.

10.2. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu dana 23.10.2023. godine.

 

Vaš Fanatic